History of BannedContent

2020-09-28
20:13 UTC Revision 22 . . . . RonHaleEvansUpdate BannedContent page
2020-09-27
16:47 UTC Revision 21 . . . . RonHaleEvansUpdate BannedContent page
2020-09-19
18:19 UTC Revision 20 . . . . RonHaleEvansUpdate BannedContent page
2020-09-18
01:25 UTC Revision 19 . . . . RonHaleEvansUpdate BannedContent page
2020-08-23
02:29 UTC Revision 18 . . . . TrevorLDavisAdd 'albuterol' to banned URL elements (minor)
2020-08-09
16:22 UTC Revision 17 . . . . TrevorLDavisAdd 'anticancer' and 'hetquenil' to banned URL elements
2020-06-06
18:39 UTC Revision 16 . . . . TrevorLDavisAdd regex that matches cialibuy
2020-05-24
16:37 UTC Revision 15 . . . . RonHaleEvansUpdate BannedContent page
2020-05-20
20:46 UTC Revision 14 . . . . RonHaleEvansUpdate BannedContent page
2020-05-13
14:35 UTC Revision 13 . . . . RonHaleEvansUpdate BannedContent page
2020-04-26
16:29 UTC Revision 12 . . . . RonHaleEvansUpdate BannedContent page
2020-04-22
23:52 UTC Revision 11 . . . . RonHaleEvansUpdate BannedContent page
2020-04-14
16:53 UTC Revision 10 . . . . RonHaleEvansUpdate BannedContent page
06:02 UTC Revision 9 . . . . RonHaleEvansUpdate BannedContent page
2020-04-13
17:00 UTC Revision 8 . . . . RonHaleEvansUpdate BannedContent page
2020-03-27
23:35 UTC Revision 7 . . . . RonHaleEvansUpdate BannedContent page
18:18 UTC Revision 6 . . . . TrevorLDavisAdd regex that matches cialibuy
2020-03-20
21:09 UTC Revision 5 . . . . RonHaleEvansUpdate BannedContent page
2020-03-19
01:42 UTC Revision 4 . . . . TrevorLDavisUpdate BannedContent page
01:23 UTC Revision 3 . . . . TrevorLDavisUpdate BannedContent page
2020-03-18
15:07 UTC Revision 2 . . . . TrevorLDavisUpdate BannedContent page
2020-03-04
07:19 UTC Revision 1 . . . . TrevorLDavisUpdate BannedContent page