History of Chess

2020-12-31
23:18 UTC Revision 8 . . . . TrevorLDavisCategoryNonPiecepackDotOrg → (minor)
2019-10-13
06:04 UTC Revision 6 . . . . TrevorLDavisAdd in comment plus diagram of yet another piecepack chess setup.